http://www.consorcidelestany.org/index.php?objectius

Objectius

L’objecte del Consorci és preservar i revaloritzar el patrimoni natural i cultural i impulsar les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de l'Estany de Banyoles. En concret:

Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en les matèries que siguin de la seva competència.
Participar en la protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural i fomentar la col·laboració d’altres administracions i entitats.
Promoure l'obtenció de recursos, subvencions, inversions i serveis a l’espai natural.
Conservar i ordenar les finques públiques o conveniades que tenen per objecte la protecció i conservació del patrimoni natural i cultural.
Impulsar el desenvolupament local sostenible per millorar les condicions de vida de la població.
Fomentar i ordenar l’aprofitament racional i sostenible dels recursos de l’espai i de les activitats econòmiques i socials.
Potenciar l’educació ambiental, la recerca científica, la difusió i el coneixement dels valors de la conca lacustre.
Promoure la protecció integral de la conca lacustre, i incentivar la participació dels altres municipis que en formen part.