http://www.consorcidelestany.org/index.php?oficina-tacnica-life-estany

Oficina Tècnica LIFE

A fi de gestionar el Projecte LIFE Natura (LIFE08 NAT/E/000078), de Millora dels Hàbitats i Espècies de la Xarxa Natura 2000 de Banyoles: Un Projecte Demostratiu es va crear una Oficina Tècnica del LIFE.

L’Oficina Tècnica està integrada dins l’Òrgan de gestió intermunicipal de la zona lacustre, el Consorci de l’Estany, la creació del qual va ser necessària per portar a terme la gestió conjunta del primer projecte LIFE (2003-2007) entre els ajuntaments de Porqueres i de Banyoles.

Organigrama

L’organigrama de funcionament del Projecte és el següent:

organigrama_oficina_tecnica_2.png
Coordinador tècnic: Executa, coordina, controla i fa el seguiment de les actuacions previstes. Redacció dels informes d’activitat tècnica, intermedi i final. Màxim responsable tècnic del projecte. Dedicat a mitja jornada al projecte.

Tècnic especialista: Disseny de protocols d’actuació, coordinació i participació en les campanyes de pesca i responsable de totes les actuacions dedicades a la recuperació de les poblacions de peixos i el seguiment de les actuacions realitzades. Dedicació a temps parcial.

Tècnic: Executarà les tasques de suport a les actuacions del projecte com ara redacció de protocols, material divulgatiu, seminaris, difusió, treball de camp, gestió del viver de nàiades, etc.

Tècnics de comunicació: Dos tècnics de comunicació a temps parcial dedicats a les accions de difusió i divulgació del projecte, i a l'elaboració de l'exposició (acció D3). Dues persones contractades a temps parcial durant 18 mesos.

Administració: Suport al control financer del projecte i de les corresponents tasques administratives que es generin en el desenvolupament del projecte. Dues persones a temps parcial.

Treballadors de camp: Dos peons realitzaran les tasques de camp del projecte, pesques, col·locació de trampes, manteniment dels equips i les instal·lacions, i control del viver de nàiades entre altres.

Becaris: Estudiants universitaris i d’altres centres que col·laboren en l’execució de les accions previstes al projecte.

Membres