http://www.consorcidelestany.org/index.php?projectes_life_accions

Relació de les accions

Les 26 accions previstes en el Projecte LIFE s'agrupen en 6 línies estratègiques:

A. Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i/o de plans d’acció

A.1- Informació de base: estudis de topografia i hidrogeologia
A.2- Redacció i aprovació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
A.3- Detecció dels principals punts negres en la dispersió
A.4- Redacció del projecte de creació de passos de fauna aquàtica
A.5- Redacció del projecte executiu dels itineraris
A.6- Realització de la revisió del Reglament d’Activitats i ús de l'Estany (RAE)

B. Compra/arrendament de terres i/o drets

B.1- Compra de terres per restaurar

C. Feines úniques de gestió del biòtop

C.1- Creació i adequació dels itineraris peatonals
C.2- Construcció i instal•lació de passarel•les litorals
C.3- Adequació ambiental i naturalització de l’entorn
C.4- Creació de llacunes temporals
C.5- Naturalització dels rierols de Can Morgat i de Lió
C.6- Construcció de noves sèquies
C.7- Tala i control de vegetació exòtica
C.8- Repoblació de vegetació autòctona
C.9- Construcció de passos per a peixos
C.10- Habilitació de passos per a amfibis

D. Gestió periòdica del biòtop

D.1- Eliminació de la vegetació al•lòctona i manteniment de l’autòctona

E. Sensibilització del públic i divulgació de resultats

E.1- Realització d’una campanya de sensibilització i identificació
E.2- Edició d’un web i de material divulgatiu
E.3- Senyalització de la xarxa d’itineraris
E.4- Disseny del programa pedagògic pel Centre d’Interpretació de l'Estany
E.5- Disseny d’una exposició itinerant
E.6- Simposium científic de llacunes temporals mediterrànies

F. Funcionament del Projecte

F.1- Direcció i gestió del projecte
F.2- Seguiment científic